Generalforsamling

Gforsaml1

Afholdelse
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes i april måned. I 2017 afholdes generalforsamlingen den 26. april kl. 19 i Odense Orienteringsklubs klubhus i Ålykkeskoven.

Stemmeret
Stemmeret opnås ved betaling af kontingent for indeværende sæson. Forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved lovændringer dog mindst 2/3 af de repræsentative stemmer.

Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. 5 dage før fremlægges dagsorden, regnskab og forslag hos formanden.

Formandens beretning