Mødereferat B-møde april 2015

Til stede: Søren, Dorthe, Erling, Kim, Klaus, Hans Wagner (ref.)

Afbud: Peter

Gennemgang af sidste mødes referat.

Ingen kommentarer.

Post.

Ingen Post.

Aktiviteter.

Fremover lægges bestyrelsesmødereferatet på hjemmesiden, referatet sendes rundt til bestyrelsen som skal svare inden for 3 dage med kommentarer, hvorefter Hans Wagner mailer det til Lotte som lægger det på hjemmesiden.

Kommunen har et økonomi system ”Convensus” som kan håndtere klubbens styring af regnskaber, medlemmer, klubture m.m. for ca. 5000 – 6000 kr. om året. Kim undersøger mere om systemet.

Klaus har talt med skiforbundets kontaktperson, Morten Agersnap om han har kenskab til andres skiklubbers økonomi systemer. De andre klubber har ikke et system der passer til vores klubstørrelse.

Klub t-sirts er afleveret til alle og økonomi afklaret.

Erling sender invitation til generalforsamling. Jørgen Stengade kommer som dieagent. Klaus afklarer hvem der bliver referent. Lotte kan ikke stå for traktementet. Erling har fået indkøbslisten af Lotte og køber ind. Søren, Dorthe, Kim, Erling og Hans Wagner kommer kl. 17.30 for at gøre klar.

Generalforsamling: Kim, Søren og Hans Wagner er på valg, de stiller alle op igen. Valg af suppleant, der forhøres om Bo Manly vil stille op.

Pokaler: Årets leder går til Bo Manly for arbejdet som holdleder for skiundervisning på Hagfjell. Der har ikke været nogen kandidater til resterende pokaler.

Der er repræsentantskabsmøde i Dansk Skiforbund den 10. maj.

Turen i uge 12 til Hafjell med Lotte gik som sædvanlig godt og med rimelig sne. Der var 4 instruktører med på turen Bo Manley, Klavs Klavsen, Andreas Binderup og Kåre Petersen. Der er 44 deltager som har fået undervisning på turen.

Der skal ansøges om gymnastiktider til næste sæson ved kommunen. Søren har ikke modtaget ansøgningsskemaet fra kommunen. Der skulle have været søgt tider den 20. februar, Erling har fået afklaret og vi har fået samme tider i det nye år.

Ture 2016: Kim laver tur med Trier Ski i uge 4. Carl Helge vil arrangere en tur i uge 6 evt. Tigne. Hans Wagner i uge 7. Lotte i uge 11 til Hafjell.

Opdatering af vedtægter, oplæg gennemgået og div. rettelser tilføjet, Erling sender tilrettede vedtægter: Klaus gennemgår oplægget med Jørn Stengade inden generalforsamlingen

Hjemmesiden.

Når der kommer nyheder på hjemmesiden skulle der være mulighed for at medlemmerne få en adviseringsmail. Sendes ud af Erling.

Klaus vender med Lotte hvor referaterne fra bestyrelsesmøderne kan lægges på hjemmesiden.

Hjemmesiden er endnu ikke lavet så der er muligheder for at lægge reklamer ind fra vores faste annoncører. Erling har forhørt sig ved Christian, men det er problematisk at udføre og Christian har tidsmangel, så det er pt. ikke muligt.

Der laves et kursus for Erling, Kim og Klaus om at lægge ting på hjemmesiden, Christian vender til bage med datoer.

Der skal fastlægges hvordan der skal afregnes for digitale annoncer på hjemmesiden. De faste annoncører kan kontaktes når det er afklaret.

Økonomi

Gennemgang af regnskabet: Vi har et underskud på ca. 28.000 kr. Der har været jubilæumsudgifter på ca. 30.000 kr., udgifter til oprettelse af hjemmeside og klubbladet, som ikke kommer til næste år. Med nuværende medlemstal vil det give positivt resultat til næste år.

Der er fremsendt turregnskaber til Søren.

Søren vil stoppe som kasserer, men han tager 2015 med.

Det skal overvejes om der skal investeres i et nyt regnskabssystem. Moms registeringen skal meldes fra nu hvor vi ikke har klubbladet mere.

Medlemstallet er faldet til 400 fra 440 personer sidste år.

6. Evt. 

Intet

NÆSTE BESTYRELSESMØDER:

Generalforsamling onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00

Onsdag den 12. august hos Kim

Onsdag den 7. oktober hos Erling

Hans Wagner